Epub wont files my usb kobo transfer

kobo my epub files wont transfer usb

. , .

. , .

kobo my epub files wont transfer usb

. , .

. , .

kobo my epub files wont transfer usb

. .